എന്റെ കൃഷി

കല കുവൈറ്റ് അബുഹലീഫ മേഖലാ കർഷക സംഗമവും, സ്നേഹ വിരുന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ് അബുഹലീഫ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷക സംഗമവും, സ്നേഹ വിരുന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു. അബുഹലീഫ കല സെന്ററിൽ...