ഭാരവാഹികൾ

 

കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി

അബ്ബാസിയ മേഖലാ കമ്മിറ്റി

 

അബുഹലീഫ മേഖലാ കമ്മിറ്റി

ഫഹഹീൽ മേഖലാ കമ്മിറ്റി

 

സാൽമിയ മേഖലാ കമ്മിറ്റി