ഭാരവാഹികൾ

cc-2017

കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി 2017

അബ്ബാസിയ മേഖലാ കമ്മിറ്റി

അബുഹലീഫ മേഖലാ കമ്മിറ്റി

ഫഹഹീൽ മേഖലാ കമ്മിറ്റി

സാൽമിയ മേഖലാ കമ്മിറ്റി