കൈത്തിരിയിലേയ്ക്കുള്ള സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

കലയുടെ മുഖപത്രം കൈത്തിരിയിലേയ്ക്കുള്ള സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . എല്ലാ സൃഷ്ടികളും മാർച്ച് 1ന് മുൻപായി യൂണിറ്റ് കൺവീനറിനെയോ, മേഖല സാഹിത്യ വിഭാഗം ചുമതലക്കാരുടെ പക്കലോ എത്തിക്കുക.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ :
55416559
96040585 (ഫഹഹീൽ),
60084602 (അബുഹലീഫ)
66476745 (അബ്ബാസ്സിയ)
67617181 (സാൽമിയ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *