പഴയകാല ഭാരവാഹികൾ- കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി

 

kala-cc-members-2016

cc15

cc14

cc13

cc12

cc11

2010 cc

2009 - Cc

2008 - cc

2007 cc

2006 - cc

Year President General Secretary
1978-80 K.K Kumaran Johnson
1980-81 K. Sreedharan Johnson
1982-83 Sudersanan P.V.Chandran
1983-84 C. Bhaskaran R.S. Pillai
1984-87 Vakkom Sharma V.B. Jamal
1987-88 T.K. Kannan J. Albert
1988-89 R.S. Pillai T.K. Kannan
1989-90 V.B. Jamal T.K. Narayanan
1994-95 J. Albert Sam Painummoodu
1995-96 Surendran Odanavattom R.S. Pillai
1996-97 V.B. Jamal Sam Painummoodu
1997-98 C. Bhaskaran Chandramohan Panangad
1998-99 R. Ramesh R.S. Pillai
1999-00 Chandramohan Panangad R. Ramesh
2000-01 J. Albert Divakara Varier
2001-02 Abdul Aziz Chandramohan Panangad
2003 Sam Painummoodu R. Ramesh
2004 V. Anil Kumar R. Naganathan
2005 Chandramohan Panangad T.V. Hikmat