നാടിനൊപ്പം കൈകോര്‍ക്കാം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് കല കുവൈറ്റും.

നാടിനൊപ്പം കൈകോര്ക്കാം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് കല കുവൈറ്റും.
കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദൗര്ലഭ്യം നേരിടുന്ന മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങള് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ സഹകരണത്തോടെ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിര്ദ്ദേശം ഏറ്റെടുത്ത് കേരള ആര്ട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷന്, കല കുവൈറ്റും. യൂണിറ്റ് തലത്തില് സംഭാവനകള് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാടിനാവശ്യമായ മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങള് സമാഹരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ്‌ കല കുവൈറ്റ് കേന്ദ്രക്കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ നോർക്കയുമായി സഹകരിച്ച്‌ കുവൈറ്റ്‌ മലയാളികളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനവും നടന്നു വരുന്നു. മഹാമാരിയില് പ്രയാസം നേരിടുന്ന നാടിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങള് എത്രയും വേഗത്തില് എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നാം ഓരോരുത്തരുടേയും ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും, എല്ലാവരുടേയും സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും കല കുവൈറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജ്യോതിഷ് ചെറിയാന് ജനറല് സെക്രട്ടറി സികെ നൗഷാദ് എന്നിവര് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *