കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസ്സിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ (KKFS) നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ 20,21തീയ്യതികളിൽ ഓൺലൈൻ ആയി നടക്കും.*

കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസ്സിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ (KKFS) നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ മൈക്രോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ 20,21തീയ്യതികളിൽ ഓൺലൈൻ ആയി നടക്കും.*
Entry #21 പറവ
Entry #22 APPROVAL
Entry #23 സ്നിഗ്ദ്ധം
Entry #24 LIGHT
Entry #25 വ്യസനം
Entry #26 MOMENTS
Entry #27 പാനി
Entry #28 ROCKY
Entry #29 Judges please note chest No: 1 56inch on stage.
Entry #30 അവസ്ഥാന്തരം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *