കല കുവൈറ്റ് -BEC യുവജനമേള -2021, ആഗസ്ത് 26,27 തീയ്യതികളിൽ

കല കുവൈറ്റ് -BEC യുവജനമേള -2021, ആഗസ്ത് 26,27 തീയ്യതികളിൽ

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റും – BEC എക്സ്ചേഞ്ചും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘അതിജീവനം’
സാംസ്കാരിക മേളയുടെ ഭാഗമായി കല കുവൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായി യുവജനമേള
സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആഗസ്ത് 26,27 തീയ്യതികളിൽ ഓൺലൈനായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആഗസ്ത് 13 ന്‌ മുമ്പായി പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *