കല കുവൈറ്റ് -BEC യുവജനമേള -2021, ആഗസ്ത് 26,27 തീയ്യതികളിൽ.

കല കുവൈറ്റ് -BEC യുവജനമേള -2021, ആഗസ്ത് 26,27 തീയ്യതികളിൽ.
കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍, കല കുവൈറ്റും – BEC എക്സ്ചേഞ്ചും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘അതിജീവനം’ സാംസ്കാരിക മേളയുടെ ഭാഗമായി കല കുവൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായി യുവജനമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആഗസ്ത് 26,27 തീയ്യതികളിൽ ഓൺലൈനായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *