കല കുവൈറ്റ് മൈക്രൊ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ന് (21/02/2022) 5മണി മുതൽ മുഴുവൻ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

കല കുവൈറ്റ് മൈക്രൊ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടാം ദിനം ഇന്ന് (21/02/2022) 5മണി മുതൽ
മുഴുവൻ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Live : ഫേസ്ബുക് ലിങ്ക് : https://www.facebook.com/KalaKuwaitMediaWing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *