ഇടതുപക്ഷത്തിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ച വോട്ടർമാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ: കല കുവൈറ്റ്

ഇടതുപക്ഷത്തിന് ചരിത്ര വിജയം സമ്മാനിച്ച വോട്ടർമാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ: കല കുവൈറ്റ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *