നോർക്ക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്‌ വിതരണവും പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി : കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോർക്ക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്‌ വിതരണവും പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതി ബോധവത്കരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസിയ, ഫഹാഹീൽ മേഖലകളിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. അബ്ബാസിയ അൽഫോൺസ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന

Read more

നോർക്ക ID കാർഡ് വിതരണവും, പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സും

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നോർക്ക ID കാർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഡുകളുടെ വിതരണവും, കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രവാസി ക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള

Read more