ഭാഷ-ദേശാന്തരങ്ങൾ കടന്ന് കല കുവൈറ്റ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കല കുവൈറ്റ് വഫ്ര യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ ദേശങ്ങളിൽപ്പെട്ട വഫ്ര ഫാം മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ക്യാമ്പിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ഡോ:ഫീലിപ്പോസ്, ഡോ: പ്രഭാത് കുമാർ,

Read more

ബാലവേദി കുവൈറ്റ്- ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അലയൻസ് ഇൻ കുവൈറ്റും സംയുക്തമായി സെമിനാറും, സൗജന്യ ദന്ത പരിശോധനാ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റിലെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബാലവേദി കുവൈറ്റും, ഇന്ത്യൻ ഡെന്റൽ അലയൻസ് ഇൻ കുവൈറ്റും (IDAK)  സംയുക്തമായി മെഡിക്കൽ സെമിനാറും, കുട്ടികൾക്കായി സൗജന്യ ദന്ത പരിശോധനാ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. മംഗഫ് കല

Read more