അബ്ബാസ്സിയാ മേഖല മാതൃഭാഷാ പ്രവേശനോൽസവം സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: കേരള ആർട്ട്‌ ലവേഴ്സ്‌ അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ അബ്ബാസ്സിയ മേഖലയിലെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക്‌ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട്‌ പ്രവേശനോൽസവം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസ്സിയ യുണൈറ്റഡ്‌ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ

Read more

മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതി: ഫഹഹീൽ മേഖലാ പ്രവേശനോൽസവം സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: കേരള ആർട്ട്‌ ലവേഴ്സ്‌ അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഫഹഹീൽ മേഖലയിലെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക്‌ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട്‌ പ്രവേശനോൽസവം സംഘടിപ്പിച്ചു. മംഗഫ്‌ കല സെന്ററിൽ വെച്ച്‌

Read more

കുരുന്നുകൾക്ക്‌ ആവേശമായി മാതൃഭാഷാ പഠന പ്രവേശനോൽസവം

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: കേരള ആർട്ട്‌ ലവേഴ്സ്‌ അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭാഷാ പഠന ക്ലാസ്സുകളുടെ അബുഹലീഫ മേഖലാ പ്രവേശനോൽസവം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബുഹലീഫ കലാ സെന്ററിൽ വെച്ച്‌ നടന്ന പരിപാടി കല

Read more

മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതി; പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭാഷാ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നാല് മേഖലകളിലായി മേഖലാ മാതൃഭാഷാ സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവേശനോത്സവം

Read more

മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതി: അബുഹലീഫ മേഖല അധ്യാപക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

കല കുവൈറ്റ്‌ സൗജന്യ മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ്‌ അബുഹലീഫ മേഖലയിലെ അധ്യാപകരുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബുഹലീഫ കല സെന്ററിൽ വെച്ച്‌ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മാതൃഭാഷാ സമിതി മേഖലാ കൺവീനർ പ്രജോഷ്‌ സ്വാഗതം

Read more

സാൽമിയ മേഖല മാതൃഭാഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു

 കല കുവൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന സൗജന്യ മലയാള ഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ സാൽമിയ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സാൽമിയ മേഖലാ ഭാഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. സാൽമിയ കല സെന്ററിൽ വെച്ചു വിജയകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന

Read more

അബുഹലീഫ മേഖല മാതൃഭാഷ സമിതി രൂപീകരിച്ചു

അബുഹലീഫ മേഖല മാതൃഭാഷ സമിതി രൂപീകരിച്ചു.അബുഹലീഫ കല സെന്ററിൽ മേഖല പ്രസിഡന്റെ പി.ബി സുരേഷിൻറെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മാതൃഭാഷ മേഖല കൺവീനർ പ്രജോഷ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. മാതൃഭാഷ സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ

Read more