മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതി: ഫഹഹീൽ മേഖലാ പ്രവേശനോൽസവം സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: കേരള ആർട്ട്‌ ലവേഴ്സ്‌ അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഫഹഹീൽ മേഖലയിലെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക്‌ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട്‌ പ്രവേശനോൽസവം സംഘടിപ്പിച്ചു. മംഗഫ്‌ കല സെന്ററിൽ വെച്ച്‌

Read more

കുരുന്നുകൾക്ക്‌ ആവേശമായി മാതൃഭാഷാ പഠന പ്രവേശനോൽസവം

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി: കേരള ആർട്ട്‌ ലവേഴ്സ്‌ അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭാഷാ പഠന ക്ലാസ്സുകളുടെ അബുഹലീഫ മേഖലാ പ്രവേശനോൽസവം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബുഹലീഫ കലാ സെന്ററിൽ വെച്ച്‌ നടന്ന പരിപാടി കല

Read more

മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതി: അബുഹലീഫ മേഖല അധ്യാപക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

കല കുവൈറ്റ്‌ സൗജന്യ മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ്‌ അബുഹലീഫ മേഖലയിലെ അധ്യാപകരുടെ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. അബുഹലീഫ കല സെന്ററിൽ വെച്ച്‌ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മാതൃഭാഷാ സമിതി മേഖലാ കൺവീനർ പ്രജോഷ്‌ സ്വാഗതം

Read more

ഫഹാഹീൽ മേഖലാ ഭാഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു

കല കുവൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന സൗജന്യ മലയാള ഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഫഹാഹീൽ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മേഖലാ ഭാഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. മംഗഫ് കല സെന്ററിൽ വെച്ചു ഷാജു വി.ഹനീഫിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന

Read more

സാൽമിയ മേഖല മാതൃഭാഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു

 കല കുവൈറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന സൗജന്യ മലയാള ഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ സാൽമിയ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സാൽമിയ മേഖലാ ഭാഷാ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. സാൽമിയ കല സെന്ററിൽ വെച്ചു വിജയകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന

Read more