മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതി; പ്രവേശനോത്സവങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാതൃഭാഷാ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നാല് മേഖലകളിലായി മേഖലാ മാതൃഭാഷാ സമിതികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവേശനോത്സവം

Read more

കല കുവൈറ്റ് മാതൃഭാഷ പഠന പദ്ധതി: അബ്ബാസ്സിയ മേഖല മാതൃഭാഷ സമിതി രൂപീകരിച്ചു

“മലയാളത്തെ രക്ഷിക്കുക, സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയുക“ എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കഴിഞ്ഞ 27 വർഷമായി കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ്സം ഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന സൗജന്യ മലയാള ഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ അബ്ബാസ്സിയ മേഖലയുടെ

Read more