വർഗ്ഗീയ ഫാസിസത്തിനെതിരെ “സ്നേഹസംഗമം” സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ, കല കുവൈറ്റ് അബുഹലീഫ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയും, എഴുത്തുകാർക്ക് നേരെയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ “വർഗ്ഗീയ ഫാസിസത്തിനെതിരെ സ്നേഹസംഗമം” പരിപാടി

Read more