കല കുവൈറ്റ് അബുഹലീഫ ‘എ’ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ “എന്റെ കൃഷി-2017”

എന്റെ കൃഷി – 2017 കല കുവൈറ്റ് അബുഹലീഫ ‘എ’ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ  നടത്തുന്ന എന്റെ കൃഷി-2017 കലയുടെ അംഗങ്ങളിലും , കുട്ടികളിലും “കൃഷിയോടുള്ള അഭിരുചി ”   ജനിപ്പിക്കുന്നതിനും , നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള

Read more