ബാലവേദി കുവൈറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റിലെ മലയാളി കുട്ടികളുടെ സർഗ്ഗവേദിയായ ബാലവേദി കുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആഗസ്ത് 18, വെള്ളിയാഴ്ച്ച അബ്ബാസിയ, അബുഹലീഫ, ഫഹാഹീൽ, സാൽമിയ എന്നീ നാല് മേഖലകളിലായിട്ടാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

Read more

ബാലവേദി കുവൈറ്റ് നാടക കളരി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

 കുവൈറ്റ് സിറ്റി: ബാലവേദികുവൈറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ മാതൃഭാഷ പഠന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും ബാലവേദി കുവൈറ്റിലെ കുട്ടികൾക്കുമായി അവരുടെ സർഗവാസനകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഇവിടെയെത്തിയിട്ടുള്ള മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപകൻ

Read more

ബാലവേദി കുവൈറ്റ് ഫഹാഹീൽ-അബു ഹലീഫ മേഖല റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.

ബാലവേദി കുവൈറ്റ് ഫഹാഹീൽ-അബു ഹലീഫ മേഖലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. മംഗഫ് കല ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചു നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികൾ കല കുവൈറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ. സജി

Read more

ബാലവേദി കുവൈറ്റ് റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ബാലവേദി കുവൈറ്റ് റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അബ്ബാസിയ-സാൽമിയ മേഖലകൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പബ്ളിക് ദിനാഘോഷം ജനുവരി 27നു വെള്ളിയാഴ്ച്ച 2 മണിക്ക് അബ്ബാസിയ കല സെന്ററിൽ വെച്ച് നടക്കും. ആഘോഷത്തിൻറെ ഭാഗമായി ക്വിസ്സ്

Read more