കല കുവൈറ്റ് മാതൃഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇത് വരെ ആരംഭിച്ച ക്ലാസുകൾ

അബ്ബാസിയ

സാൽമിയ

 

ഫഹാഹീൽ

Leave a Reply